స్వాగతం

Friday, March 28, 2008

ధర్మస్థల మంజునాథ దేవాలయం

DHARMASTHALA MANJUNATHA TEMPLEధర్మస్థల మంజునాథ దేవాలయం - దీని ట్రస్టీ జైన్ మతస్తుడు.
ఈఫోటో 3 ఫొటోలు కలిపి కేనన్ ఫొటో స్టిచ్ తో కుట్టా.

No comments: