స్వాగతం

Wednesday, April 25, 2007

ఆకాశం బూజు దులిపే చీపురుఆకాశం కన్నా ఎత్తుగా ఉందే?

2 comments:

radhika said...

నాకు మీ ఫొటోలకోసం కాకుండా వాటి కింద రాసే వాక్యాల కోసం ఈ బ్లాగుకి రావాలనిపిస్తుంది.

ravi said...

మీరు చిత్రానికి పెట్టీన పేరు బావుంది.