స్వాగతం

Saturday, April 14, 2007

ఏ'కాకి' జీవనం నాది....


"The independent house"


ఇది ఒక కాకి గూడు. ఇక్కడి కాకుల రెక్కలు తెల్ల రంగులో ఉంటాయి.

1 comment:

cbrao said...

ఆసక్తికరమైన విషయం. తెల్లరెక్కల కాకి పేరును ఆంగ్లంలో ఇవ్వగలరా?