స్వాగతం

Sunday, March 8, 2009

కొన్ని జ్ఞాపకాలు

IMG_3472

డోక్జ్జుక్ ద్వీపంలో ..ప్రకృతి శిల్పం

IMG_3484

మేమిద్దరం .. మాకిద్దరిలో ఒకరు తీసినది ..

No comments: