స్వాగతం

Wednesday, September 5, 2007

జండాకూర

2 comments:

Unknown said...

టైటిల్ బాగుంది :)

ఛాయ said...

జండా ని పవిత్రం గా చెప్పాలి . జాతి సమైఖ్యత కి చిహ్నం .. మార్చే అవకాశం వుదనుకుంటా...