'చిత్ర'విచిత్రాలు Chitravichitralu

ఛాయా చిత్రమాల

స్వాగతం

Wednesday, December 14, 2011

NIBM pictures

I have taken a few pics in NIBM when i attended  a workshop last week.  I liked the campus and the hostel.
Monday, August 15, 2011

siddeswar temple, solapur

we visited Siddheswar temple yesterday, at last. though we visited solapur five times, we somehow  couldnot visit this beautiful temple. an image of the temple in moonlight.Thursday, May 26, 2011

కొన్ని జ్ఞాపకాలు ..,

 

 

కంప్యూటర్ కెలుకుతోంటే కొన్ని చిత్రాలు కనిపించాయి.  అందులో కొన్ని కింద ఇచ్చా.

1.ఈశిల్పాన్ని చూడండి. నాకు తెలిసి ఎవరూ చెక్కలేదు. ప్రకృతి సహజంగా వచ్చినది. యాదగిరిగుట్టకెళ్ళే దారిలో కూడా రకరకాల ఆకారాల్లో శిలలు కనిపిస్తాయి.

IMG_2037

 

2.ఆకురాలే కాలంలో కూడా అందాలమయమే.

IMG_1980

 

3.ఏంటీ ఏజింగు ఏజెంటు వాడుంటే ఎంత అందం కోల్పోయుండే వాళ్ళం.

IMG_2048

 

4. ఇది నా సృష్టి..

IMG_5612