స్వాగతం

Friday, March 28, 2008

కావేరీ నది

కావేరీ నది తిరువాయూరు త్యాగరాజు సమాధి వెనుక
3 ఫోటోలు కలిపి కుట్టా.

ధర్మస్థల మంజునాథ దేవాలయం

DHARMASTHALA MANJUNATHA TEMPLEధర్మస్థల మంజునాథ దేవాలయం - దీని ట్రస్టీ జైన్ మతస్తుడు.
ఈఫోటో 3 ఫొటోలు కలిపి కేనన్ ఫొటో స్టిచ్ తో కుట్టా.

ధర్మస్థల రూడిసెటి శిక్షణ కార్యాలయం

dharmastala training office

dharmastala training office, originally uploaded by satyasaik.

dharmastala training office.
ధర్మస్థల (కర్ణాటక) శిక్షణ కార్యాలయం- దేవాలయం మొదలెట్టిన రూడిసెటి శిక్షణా సంస్థలు దేశంలోనే ఒక ఒరవడి సృష్టించాయి.
ఈఫోటో 3 ఫొటోలు కలిపి కేనన్ ఫొటో స్టిచ్ తో కుట్టా